Obchodné podmienky

 Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom webstránky www.zdravosjankou.sk  medzi poskytovateľom a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

Poskytovateľom je: Zdravo s Jankou – Ing. Jana Guráňová, Dúbrava 358, Dúbrava 032 12. IČO 51255723, DIČ 1123469457. Email: info@zdravosjankou.sk.

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Liptovský Mikuláš, pod č. 540-20900.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1.

 

Objednávka a uzavretie zmluvy

Predmetom predaja poskytovateľa je 1) elektronický (digitálny) obsah – dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe nedodávané na hmotnom nosiči a poskytnutie prístupu k takémuto obsahu (ďalej len „elektronický obsah“).

Odoslanie kontaktného formuláru pre elektronický obsah sa považuje za žiadosť kupujúceho o cenovú ponuku.

K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany kupujúceho (v prípade elektronického obsahu).

Ceny elektronického obsahu a výrobkov

Predávajúci nie je platiteľom DPH.

Všetky ceny tovarov sú konečné, vrátane všetkých daní.

Predmetom elektronického obsahu sú informácie z oblasti výživy, určené pre konkrétneho kupujúceho. Obsah je zostavovaný individuálne na základe vstupných údajov kupujúceho. Cena elektronického obsahu sa vypočíta na základe údajov od kupujúceho. Predávajúci odošle kupujúcemu výslednú cenovú ponuku, ktorú kupujúci potvrdí elektronicky. Ak kupujúci nesúhlasí s cenovou ponukou, nie je povinný cenu za elektronický obsah uhradiť a kupujúcemu nebude elektronický obsah dodaný.

Právo na využívanie zakúpeného elektronického obsahu má len kupujúci. Bez súhlasu poskytovateľa kupujúci nesmie poskytnúť prístup k zakúpenému elektronickému obsahu tretej osobe. Kupujúci musí chrániť prístupové údaje k zakúpenému elektronickému obsahu pred stratou alebo zneužitím.

Zaplatením kúpnej ceny elektronickému obsahu kupujúci získava prístup k digitálnemu obsahu, ktorý môže ukladať len svojom zariadení a nesmie ho ďalej sprístupňovať na inom zariadení prístupnom vo verejnej sieti (na internete) a nesmie ho bez súhlasu poskytovateľa šíriť ďalej akýmkoľvek spôsobom. Zakúpený elektronický obsah môže kupujúci využívať len pre svoje osobné účely (t.j. nie na komerčné využitie alebo ďalší predaj).

Súčasťou objednávky je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu poskytovateľovi za objednaný tovar.

Platba

Poskytovateľ akceptuje platbu za objednaný elektronický obsah alebo tovar nasledujúcimi spôsobmi:

  • platba vopred bankovým prevodom.

 

Dodanie

Elektronický obsah sa považuje za dodaný dňom, kedy poskytovateľ poskytne kupujúcemu prístup k elektronickému obsahu. Poskytovateľ poskytne prístup k elektronickému obsahu (zvyčajne odoslaním elektronického dokumentu e-mailom na adresu kupujúceho) do 60 dní odo dňa uhradenia ceny elektronického obsahu.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednanej elektronickej služby.

Reklamačný poriadok

Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar alebo elektronický obsah pri prevzatí kupujúcim. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar alebo elektronický obsah je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru alebo elektronického obsahu kupujúcim.

Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

 

Odstúpenie od zmluvy pri elektronickom obsahu

Ak je predmetom zmluvy dodanie elektronického obsahu na nehmotnom nosiči, kupujúci nemá zo zákona právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní okrem prípadu, ak sa jeho poskytovanie začalo bez výslovného súhlasu kupujúceho a bez vyhlásenia kupujúceho, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V prípade, ak sa poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo bez výslovného súhlasu kupujúceho a tento nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, v takom prípade môže kupujúci uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom).

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytovateľ vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu alikvótnu časť platby za nevyužité služby. Poskytovateľ vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.